A vegyi anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

A vegyi anyagok előállítása és felhasználása alapvető fontosságú a világ minden gazdaságában. Ugyanakkor az is elismert, hogy a vegyi anyagok kockázatokat jelentenek, amelyeket fel kell tüntetni az egész ellátási láncban. Számos ország kifejlesztett rendszereket a vegyi anyagok veszélyes tulajdonságairól és ellenőrzési intézkedéseiről történő információszolgáltatás céljából, amelyek célja biztonságos előállításuk, szállításuk, felhasználásuk és ártalmatlanításuk biztosítása. Ezek a rendszerek azonban jelenleg nem mindig kompatibilisek egymással, és gyakran ugyanazon termékhez több címkét és biztonsági adatlapot igényelnek.

Következésképpen a nemzetközi kereskedelemben részt vevő vállalatoknak a veszélyek osztályozására és címkézésére vonatkozó több rendeletet kell követniük attól függően, hogy hol folytatnak üzleti tevékenységet, és a felhasználók ellentmondásos címke-figyelmeztetéseket és biztonsági adatlapokat láthatnak ugyanazon vegyi anyag esetében.

Ezért az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendeletet (CLP). Ez a rendelet 2009. január 20-án lépett hatályba. A CLP-rendelet a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére (67/548 / EGK irányelv) és készítményekre (1999/45 / EK irányelv) vonatkozó egyes rendelkezések helyébe lép. átmeneti időszak. Ezek az irányelvek 2015. június 1-jén hatályukat vesztik.

A rendelet magában foglalja az ENSZ szintjén elfogadott osztályozási kritériumokat és címkézési szabályokat, a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét (GHS). Új osztályozási kritériumokat, veszélyszimbólumokat (piktogramok) és címkézési kifejezéseket vezet be, miközben figyelembe veszi a korábbi EU-jogszabályok részét képező elemeket.

A rendelet előírja a társaságok számára a veszélyes vegyi anyagok megfelelő osztályozását, címkézését és csomagolását, mielőtt azokat forgalomba hozzák. Célja a munkavállalók, a fogyasztók és a környezet védelme olyan címkézéssel, amely a veszélyes anyagok lehetséges veszélyes hatásait tükrözi.

A címkézési rendelkezések tartalmazzák az ENSZ GHS-ben előírt, vörös keretes veszélyességi piktogramokat, jelzőszavakat, veszélyességi és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat, például:

Jelenlegi szimbólum

extremely flammable

F +

Rendkívül tűzveszélyes

Új szimbólum

Extremely flammable (liquid and vapour)

Veszély

Rendkívül tűzveszélyes (folyadék és gőz)

A rendelet az 1907/2006 / EK (REACH) rendelet bizonyos rendelkezéseit is átveszi az osztályozások bejelentésére, a harmonizált osztályozások listájának létrehozására, valamint az osztályozási és címkézési leltár létrehozására vonatkozóan.

További információ: Európai-ügynökVegyianyagség